ПРАВИЛНИК
за прилагане на Закона за движението по пътищата
(Обн., ДВ, бр. 9 от 1974 г., изм., бр. 73 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1982 г.; доп., бр. 40 от 1986 г.; изм., бр. 73 от 1987 г.; бр. 68/88 г. и бр. 71/91 г.)
(Отм., ДВ, бр. 22 от 1996 г.)

Глава първа
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА НЯКОИ ПОНЯТИЯ

Чл. 1. По смисъла на този правилник употребените понятия имат следното значение:
1. "Път" - всяка земна площ в населените места или извън тях, която е предназначена или обикновено се използва за движение на пътни превозни средства и пешеходци. Обхватът на пътя включва: платно /платна/ за движение, разделителни ивици, банкети /тротоари/, отводнителни окопи, откоси и ограничителни ивици.
2. "Автомагистрала" - автомобилен път, който не обслужва пряко прилежащата територия, предназначен е за високи скорости при специални правила за движение, с разделени платна за движение в двете посоки, не пресича пътища, железопътни и трамвайни линии и пешеходни пътеки на едно ниво и е обозначен със знаци за автомагистрала.
3. "Платно за движение" - част от пътя, предназначена за движение на пътни превозни средства. Пътят може да има няколко разграничени платна за движение.
4. "Лента за движение" - надлъжна част от платното за движение, означена или неозначена с надлъжна маркировка и предназначена за движение в една посока на недвуколесни пътни превозни средства. Платното за движение може да има една или повече ленти.
5. "Кръстовище" - място, на което два или повече пътя се пресичат или разклоняват на едно ниво.
6. "Възел" - място, на което два или повече пътя се пресичат, отделят или вливат на различни нива с възможност за преминаване от един път в друг.
7. "Пътни принадлежности" - пътни знаци, маркировка, светлинни средства за подаване на сигнали, направляващи стълбчета, предпазни огради, снегозащитни съоръжения, крайпътни насаждения и тревни площи, площадки - с чешми, за краткотраен отдих, за паркиране, за складиране на пътностроителни материали и други, както и устройства, които служат за оформянето на пътя като транспортно съобщително съоръжение, за създаване на условия за безопасно и безпрепятствено движение.
8. "Недостатъци на пътя" - нарушения на целостта на пътя, на пътните съоръжения и принадлежности, както и съчетания между пътните елементи, които създават опасност за движението.
9. "Препятствия по пътя" - предмети, вещества или други, които се намират на пътя и създават опасност за движението.
10. "Пешеходна пътека" - част от платното за движение, предназначена за преминаване на пресичащи го пешеходци, която е маркирана с линии или е означена и с пътни знаци.
11. "Железопътен прелез" - пресичане на едно ниво на път с железопътна линия. "Охраняем жп прелез" е прелезът, който е снабден с бариери. Светлините на прелезите са сигнали, а не белег за охраняемост.
12. "Намалена видимост" - при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни.
13. "Ограничена видимост" - при стръмнини, завои и други препятствия, които пречат на видимостта.
14. "Населено място" - застроена със сгради територия, при която началото и краят са обозначени със съответни пътни знаци.
15. "Автомобил" - безрелсово превозно средство, което се привежда в движение с двигател и се използва за превоз на хора и товари по пътищата или за теглене на пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. По предназначението си автомобилите биват:
а) леки - за превоз на хора до 9 места, включително мястото на водача;
б) товарни - за превоз на товари или за теглене на пътни превозни средства;
в) автобуси - за превоз на хора с повече от 9 места;
г) специални - с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването му за други цели.
16. "Мотоциклет" - дву- или триколесно превозно средство с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 куб.см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, теглото на които без товар не надвишава 400 кг.
17. "Мотопед" - дву- или триколесно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб. см.
18. "Самоходна машина" - моторно превозно средство, което не е предназначено за превозване на хора и товари.
19. "Ремарке" - пътно превозно средство за превоз на хора или товари, теглено от моторно превозно средство.
20. "Полуремарке" - пътно превозно средство за превоз на товари, съединено с моторно превозно средство така, че значителна част от теглото и товарът му се носи от моторното превозно средство.
21. "Велосипед" - пътно превозно средство с две или три колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява.
22. "Товароносимост" - общото тегло на хората и товара, които пътното превозно средство е определено да превозва.
23. "Натоварване на ос" - фактическото тегло на максимално натоварената осна едно пътно превозно средство.
24. "Общо тегло" - фактическото тегло на едно пътно превозно средство, което включва собствено тегло, пътници, товар, гориво и обслужващ персонал.
25. "Участник в движението" - лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние върху движението.
26. "Пешеходец" - участник в движението, който се намира на пътя извън превозното средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата, които се придвижват с инвалидни колички без двигател, които тикат или теглят двуколесни превозни средства, каручки, детски и други колички.
27. "Пътник" - лице, което се намира във или на пътно превозно средство, но не участва в управлението му.
28. "Предимство" - правото на един участник в движението да премине преди друг на едно и също място от платното за движение.
29. "Пътнотранспортно произшествие" - събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало смърт или нараняване на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

Глава втора
РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Чл. 2. (1) Движението по пътя се регулира със сигналите на регулировчик или светофар, както и с пътни знаци, маркировка и правила за движение.
(2) Светофарите и пътните знаци се поставят на видно място по посока на движението и на островите. Те могат да се дублират от лявата страна или над платното за движение.
(3) Пътните знаци и светофарите трябва да отговарят на съответния стандарт.

Раздел I
РЕГУЛИРОВЧИК

Чл. 3. За сигнали на регулировчика служат положението на ръцете и тялото му.

Чл. 4. Регулировчик, обърнат към водачите и пешеходците с ляво или дясно рамо, с дясна ръка, насочена встрани, успоредно на гърдите, или с прибрани ръце към тялото, разрешава движението за пътните превозни средства направо и надясно, а за пешеходците - направо.

Чл. 5. Регулировчик с вдигната дясна ръка хоризонтално напред:
1. Разрешава на водачите на пътни превозни средства, намиращи се от лявата му страна, движение във всички посоки, а на пешеходците - да преминават зад гърба му.
2. Разрешава на водачите на пътните превозни средства, към които е обърнат с гърди, да завиват надясно.
3. Забранява движението на пътни превозни средства, намиращи се откъм гърба му, направо и наляво. Тези, които завиват надясно, осигуряват предимство на движещите се направо.
4. Разрешава на водачите на пътни превозни средства, които се намират от дясната му страна, да завиват надясно, като осигуряват предимство на завиващите наляво.
5. В случаите на точки 3 и 4 трамваите не могат да завиват надясно.

Чл. 6. Регулировчик, обърнат към водачите и пешеходците с гърди или гръб, с дясна ръка, насочена встрани, успоредно на гърдите, или двете ръце прибрани към тялото или изпънати встрани, забранява движението им.

Чл. 7. Регулировчик, вдигнал дясната си ръка нагоре, забранява навлизането на пътни превозни средства и пешеходци в кръстовището и предупреждава за смяна на сигнала. Водачите, които непосредствено преди подаване на този сигнал са имали разрешаващ сигнал и не могат да спрат, като спазват установените правила, продължават движението си. Пешеходците, които се намират на платното за движение, са длъжни да преминат, а ако това е невъзможно - да спрат на острова за безопасност. При липса на остров - на средата на платното за движение.

Чл. 8. Регулировчикът може да си служи с ръце за даване на допълнителни разбираеми сигнали, за намаляване или увеличаване на скоростта, за спиране и други.

Раздел II
СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ

Чл. 9. Светлинните сигнали за регулиране на движението по пътищата са със зелен, жълт и червен цвят.

Чл. 10. (1) За регулиране на движението се използват предимно трисекционни светофари. Секциите на светофара се разполагат вертикално, като редът на сигналите от горе на долу е червен, жълт, зелен.
(2) Сигналите на светофарите имат следните значения:
1. "Зелен сигнал" - разрешава движението на пътните превозни средства и на пешеходците, ако за тях или за трамваите няма отделен светофар. Движението на пътните превозни средства е разрешено направо, надясно и наляво. Мигането на зелената светлина предупреждава, че времето на действие на зеления сигнал изтича.
2. "Жълт сигнал" - забранява навлизането на пътните превозни средства и на пешеходците в кръстовището и в местата за преминаване на пешеходци и предупреждава за смяна на сигнала. На водачите, които при включване на жълтия след зеления немигащ сигнал не могат да спрат, спазвайки установените правила, се разрешава по-нататъшно движение. Пешеходците, които при включване на жълтия сигнал се намират на платното за движение, завършват преминаването му. Ако това е невъзможно, спират на острова за безопасност, а когато няма остров - на средата на платното за движение.
3. "Червен сигнал" - забранява навлизането на пътни превозни средства и пешеходци. Жълт сигнал, включен едновременно с червен, не изменя забраняващото действие на червения сигнал, а предупреждава, че времето на неговото действие изтича.
4. "Жълта мигаща светлина" - означава внимание и разрешава движение на пътните превозни средства и на пешеходците при спазване на пътните знаци, маркировката и правилата за предимство.

Чл. 11. Зеленият сигнал на трисекционния светофар може да бъде във формата на стрелка (стрелки) на черен фон, която показва разрешената посока (посоки) за движение. В този случай в секцията на червен сигнал се нанася с черен контур същата стрелка (стрелки). По същия начин може да бъде устроена и секцията за жълт сигнал. Стрелките в секциите за червения и жълтия сигнал означават, че зеленият сигнал разрешава движението в указаната от стрелката (стрелките) посока.

Чл. 12. (1) На нивото на секцията за зеления сигнал светофарът може да има от едната или от двете страни допълнителна секция със зелена стрелка (стрелки) на черен фон. При включена зелена стрелка (стрелки) се разрешава движение само в указаната посока (посоки). Зелената стрелка (стрелки) може да се включва едновременно само с червен или жълт сигнал на трисекционния светофар.
(2) Стрелката, която указва завой наляво, разрешава и завиване в обратна посока само когато е поставен пътен знак N:105.

Чл. 13. Движението на всяка лента от едно платно за движение може да бъде регулирано с отделен светофар.

Чл. 14. (1) За регулиране на пешеходното движение се използват двусекционни светофари с червен и зелен цвят на сигналите във вид на силует на спрял и движещ се пешеходец. Секциите са правоъгълни и са разположени вертикално, като червеният сигнал е отгоре.
(2) Пешеходците преминават само на зелен сигнал. Мигането на зелената светлина показва, че времето на неговото действие изтича.

Чл. 15. (1) За разрешаване и спиране на движението на пътните превозни средства по отделни ленти от платното за движение се използват двусекционни светофари с два сигнала:
1. Зелен сигнал във вид на стрелка, насочена надолу - разрешава движението на лентата, над която е поставен.
2. Червен сигнал във вид на две пресичащи се наклонени линии - забранява движението по лентата, над която е поставен.
(2) Секциите са с квадратна форма. Когато са разположени хоризонтално, стрелката е отдясно, а когато са разположени вертикално - стрелката е отдолу.

Чл. 16. (1) Пред железопътни прелези се използват светофари с една или две разположени една до друга последователно мигащи червени светлини. Тези сигнали се включват при наближаването на влак и забраняват преминаването на пътни превозни средства зад светофара.
(2) Такива светофари може да се поставят и пред подвижни мостове, пристанища, на фериботи и на места, където излизат автомобили със специален режим на движение.

Чл. 17. (1) За регулиране движението на трамваите може да се използва специален светофар, като цветът на светлините е луннобял. Сигналите на този светофар не се отнасят за водачите на нерелсовите пътни превозни средства и се синхронизират със сигналите на светофарите за тях.
(2) Броят на хоризонтално разположените светлини е в зависимост от посоките на трамвайното движение и може да укаже най-много три посоки.
(3) Сигналите на светофара имат следното значение:
1. Забранено е навлизането в кръстовището при включени всички горни светлини и при изключена долна светлина.
2. Разрешено е движението, когато са включени следните светлини:
а) направо - долна светлина и горна над нея;
б) надясно - долна светлина и горна дясна;
в) наляво - долна светлина и горна лява.
3. С едновременното подаване на някои от сигналите по точка 2 се разрешава едновременно и движението в съответните посоки.

Чл. 18. На допълнителна табелка със син фон и бели цифри или на черен фон със светлинно изобразени цифри може да се означи скоростта на движение, която осигурява преминаване на зелен сигнал през следващите кръстовища или препоръчителната скорост по следващия пътен участък или лента за движение.

Раздел III
ПЪТНИ ЗНАЦИ

Чл. 19. Пътните знаци са предупредителни, забранителни, задължителни и указателни.

Чл. 20. (1) Предупредителните пътни знаци предупреждават водача за характера на предстояща конкретна опасност и за необходимостта от вземане на съответни мерки.
(2) Предупредителните пътни знаци имат форма на равностранен триъгълник с бял или жълт фон, ограден с червена ивица. На фона с черен цвят символично е изобразена конкретната опасност.

Чл. 21. Значение на предупредителните знаци:
N: 1 "Пресичане на път с предимство"
N: 2 "Пресичане на път без предимство"
N: 3 "Път отдясно без предимство"
N: 4 "Път отляво без предимство"
N: 5 "Пресичане на равнозначни пътища"
N: 6 "Кръстовище с кръгово движение"
N: 7 "Светлинно регулиране"
N: 8 "Неохраняем железопътен прелез"
N: 9 "Охраняем железопътен прелез"
N: 10 "Пешеходна пътека"
N: 11 "Велосипедна пътека"
N: 12 "Деца"
N: 13 "Възможна е поява на домашни животни"
N: 14 "Възможна е поява на дивеч"
N: 15 "Опасен завой надясно"
N: 16 "Опасен завой наляво"
N: 17 "Последователни опасни завои, първият от които е надясно"
N: 18 "Последователни опасни завои, първият от които е наляво"
N: 19 "Участък от пътя, стеснен от двете страни"
N: 20 "Участък от пътя, стеснен отдясно"
N: 21 "Участък от пътя, стеснен отляво"
N: 22 "Стръмен наклон при спускане"
N: 23 "Стръмен наклон при изкачване"
N: 24 "Хлъзгав участък от пътя"
N: 25 "Неравности по платното за движение"
N: 26 "Участък от пътя в ремонт"
N: 27 "Възможно е изхвърляне на малки камъни"
N: 28 "Възможно е срутване или падане на камъни"
N: 29 "Излизане на крайбрежен път или на бряг"
N: 30 "Подвижен мост или ферибот"
N: 31 "Тунел"
N: 32 "Възможна е поява на силен страничен вятър"
N: 33 "Възможно е ниско прелитане на самолети"
N: 34 "Двупосочно движение"
N: 35 "Внимание!" - опасности, непред видени в другите знаци

Чл. 22. (1) Предупредителните пътни знаци се поставят извън населените места от 100 до 150 метра от началото на опасния участък, а в населените места - на разстояние от 50 до 100 метра. При необходимост знаците се поставят на друго разстояние, което се означава с допълнителна табелка N: 142.
(2) Знак N: 1 се поставя до 20 метра преди пресичането на пътя, който има предимство. Извън населените места той се предхожда от същия знак, поставен на разстояние, означено върху допълнителна табелка N: 142.
(3) Знаци N: 12, 29 и 30 извън населени места, когато са поставени на повече от 100 метра, задължително се повтарят на не по-малко от 50 метра пред опасния участък.
(4) Разстоянието до края на изобразената върху предупредителния пътен знак опасност при необходимост се означава с допълнителна табелка N: 141.

Чл. 23. (1) Със забранителните пътни знаци се означава въвеждането на определени забрани в движението.
(2) Общият признак на забраната е кръг с червена ивица и бял или жълт фон освен знак N: 36, който има форма на осмоъгълник с бяла ивица и червен фон.

Чл. 24. Значение на забранителните знаци:
N: 36 "Спри! Осигури предимство"
N: 37 "Забранено е влизането на пътни превозни средства"
N: 38 "Забранено е влизането на пътни превозни чредства в двете посоки"
N: 39 "Забранено е движението на моторни превозни средства с изключение на мотоциклетите без кош и на мотопедите"
N: 40 "Забранено е движението на товарни автомобили." Когато върху знака с цифри е означен тонаж, забраната се отна ся за товарни автомобили с общо тегло над посоченото.
N: 41 "Забранено е движението на моторни превозни средства с ремаркета или полуремаркета." Забраната не се отнася за туристическите ремаркета, теглени от леки автомобили.
N: 42 "Забранено е движението на трактори и самоходни машини"
N: 43 "Забранено е движението на мотоциклети и мотопеди"
N: 44 "Забранено е движението на велосипеди"
N: 45 "Забранено е движението на пътни превозни средства с животинска тяга или на животни"
N: 46 "Забранено е движението на изобразените пътни превозни средства"
N: 47 "Забранено е движението на колички за превоз на товари, теглени или тикани от хора"
N: 48 "Забранено е движението на пешеходци"
N: 49 "Забранено е движението на пътни превозни средства с общо тегло, по-голямо от означеното"
N: 50 "Забранено е движението на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, надвишаващо означеното"
N: 51 "Забранено е движението на пътни превозни средства с височина, включително товара, по-голяма от означената"
N: 52 "Забранено е движението на пътни превозни средства с ширина, включително товара, по-голяма от означената"
N: 53 "Забранено е движението на пътни превозни средства с дължина, включително товара, по-голяма от означената"
N: 54 "Задължителна минимална дистанция"
N: 55 "Забранено е разминаването."
Движещите се срещу знака пътни превозни средства са без предимство.
N: 56 "Забранено е завиването надясно"
N: 57 "Забранено е завиването наляво"
N: 58 "Забранено е завиването в обратна посока"
N: 59 "Забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош"
N: 60 "Забранено е на товарни автомобили да изпреварват автомобили и мотоциклети с кош"
N: 61 "Забранена е скорост над означената"
N: 62 "Забранено е спирането на пътни превозни средства"
N: 63 "Забранено е паркирането." Разрешен е престоят за качване или слизане на пътници и за извършване на товаро-разтоварна работа само в присъствието на водача.
N: 64 "Митница." Определя митнически пункт, където се спира задължително за контрол. Със съответно променен текст знакът определя и мястото, на което водачът е длъжен да спре за изпълнение на определени административни предписания.
N: 65 "Забранена е употребата на звуков сигнал"
N: 66 "Край на ограничението на скоростта"
N: 67 "Край на забраната за изпреварване"
N: 68 "Край на забраната за изпреварване от товарни автомобили"
N: 69 "Край на забраните, установени с пътни знаци"

Чл. 25. (1) Забранителните пътни знаци се поставят непосредствено пред местата или участъците от пътя, за които се въвежда забраната, или на разстояние от тях, указано с допълнителна табелка N: 142, а пътен знак N: 36 се предшества от знак N: 1 с допълнителна табелка N: 143.
(2) Забраната на пътните знаци N: 37, 38, 39 и 62 не се отнасят за трамваите.
(3) Забраната на знаци N: 38, 39 и 62 не се отнася за обществения пътнически транспорт, когато се движи по определен маршрут.
(4) Зона на действие на забранителните знаци.
1. За пътни знаци N: 56 и 57 - кръстовището, пред което са поставени.
2. За пътни знаци N: 59, 60, 61 - до следващото кръстовище или пътни знаци N: 66, 67 и 68, или е разстоянието, означено на допълнителна табелка N: 141, ако е до 100 м.
3. За пътни знаци N: 62 и 63 - до следващото кръстовище.
4. За пътен знак N: 65 - до края на населеното място или е разстоянието, означено на допълнителна табелка N: 141.
(5) За непосочените в предходната алинея забранителни пътни знаци, които имат зона на действие, тя може да бъде определена със знак N: 69 или с допълнителна табелка.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 26/82 г.) Когато са поставени едновременно:
1 - предупредителен и забранителен пътен знак, забраната се простира до края на опасността, означена на предупредителния знка;
2 - знак N: 167 и знаци 38, 39, 46, 62 и 63, забраната не се отнася за леки автомобили, които превозват лица с документ за инвалидност, издаден от Министерството на здравеопазването.
(7) Пътни знаци N: 49, 50, 51, 52 и 53 се дублират на най-близкото кръстовище пред препятствието и разстоянието до него се означава с допълнителна табелка N: 142.

Чл. 26. Със задължителните пътни знаци се означава задължение за движение са мо в определена посока или с определена минимална скорост или по определени части от платното за движение. Тези пътни знаци са кръгли със син фон на бяла ивица. На фона с бял цвят се изобразява символично задължението. Знак N: 85 се пресича с червена наклонена линия.

Чл. 27. Значение на задължителните пътни знаци:
N: 70 "Движение само направо след знака"
N: 71 "Движение само надясно след знака"
N: 72 "Движение само наляво след знака"
N: 73 "Движение само надясно пред знака"
N: 74 "Движение само наляво пред знака"
N: 75 "Движение само направо и надясно след знака"
N: 76 "Движение само направо и наляво след знака"
N: 77 "Движение само надясно и наляво след знака"
N: 78 "Кръгово движение." Движението е разрешено само в указаната от стрелките посока до излизане от кръга.
N: 79 "Задължително заобикаляне на препятствие отдясно пред знака"
N: 80 "Задължително заобикаляне на препятствие отляво пред знака"
N: 81 "Платно за движение само за леки автомобили"
N: 82 "Алея само за велосипеди"
N: 83 "Алея само за пешеходци"
N: 84 "Задължителна минимална скорост"
N: 85 "Край на ограничението за задължителна минимална скорост"
N: 85а (Нов - ДВ, бр. 26 от 1982 г.) "Задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела."

Чл. 28. (1) Задължителните пътни знаци се поставят непосредствено пред участъците или местата от пътя, за които се отнася конкретното задължение, а пътни знаци N: 70, 71, 72, 75, 76 и 77 могат да се поставят и на разстояние от тях, което може да бъде означено на допълнителна табелка N: 142.
(2) Посоката на действие на задължителните пътни знаци N: 81, 82 и 83 може да се означи с допълнителна табелка N: 155.
(3) Пътни знаци N: 79 и 80 се поставят отпред на препятствието, за което се отнасят.
(4) Стрелките на задължителни те пътни знаци N: 71, 72, 75, 76 и 77 могат и да съответстват на действителната посока на пътя.
(5) Зона на действие на задължителните пътни знаци:
1. За пътни знаци N: 70 до 78 е непосредствено на това кръстовище, където е поставен знакът.
2. За пътен знак N: 84 - до пътен знак N: 85 или е разстоянието, означено на допълнителна табелка N: 141.

Чл. 29. (1) Указателните пътни знаци са правоъгълни или квадратни и указват особеностите на пътната обстановка, разположените по пътя след знака обекти, начина, по който е организирано движението, посоката и разстоянието на отделните обекти и други.
(2) Фонът на указателните пътни знаци N: 89, 90, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 105, от 108, до 115 и от 120 до 140 е в зависимост от пътя, за който се отнасят:
1. За автомагистрала - зелен.
2. За път извън населено място (без автомагистралите) - син. Пътен знак N: 140 на международен път има зелен фон.
3. За път в населено място - бял, с изключение на пътни знаци от N: 120 до 139, които са със син фон.
(3) Указателните пътни знаци N: 88, 91, 92, 96, 97, 103, 104 и от 116 до 119 са винаги със син фон, N: 98, 106 и 107 са винаги с бял фон, N: 86, 87 и 102 са специално оформени.

Чл. 30. Значение на указателните пътни знаци:
N: 86 "Път с предимство пред всички останали пътища"
N: 87 "Край на пътя с предимство пред всички останали пътища"
N: 88 "Предимство за преминаване пред насрещно движещите се пътни превозни средства"
N: 89 "Автомагистрала"
N: 90 "Край на автомагистралата"
N: 91 "Автомобилен път." Разрешено е движението само на автомобили.
N: 92 "Край на автомобилния път"
N: 93 "Начало на населено място." Когато табелата е с бял фон, след нея важат правилата за движение в населено място, а когато е със син или зелен фон, тези правила не важат.
N: 94 "Край на населеното място"
N: 95 "Наименование на обект"
N: 96 "Път без изход." Краят на пътя без изход е означен с червен правоъгълник, ограден с бяла ивица.
N: 97 "Пресичаният път е без изход." Краят на пътя без изход е означен с червен правоъгълник, ограден с бяла ивица.
N: 98 "Пътен банкет с недостатъчна носимоспособност"
N: 99 "Брой на лентите за движение в една посока." Върху знака може да бъде изобразена конкретна забрана поотделно за всяка лента или съответно задължение.
N: 100 "Посоки за движение от лентите за престрояване"
N: 101 "Средна лента за изпреварване в определена посока"
N: 102 "Лента за движение само на пътни превозни средства за обществен пътнически транспорт"
N: 103 Еднопосочно движение след знака"
N: 104 "Навлизане в път с еднопосочно движение"
N: 105 "Място за завиване в обратна посока"
N: 106 "Предварителен пътеуказател за отбиване на движението"
N: 107 "Преминаване в платното за насрещно движение при автомагистрали." Табелата е с бял фон, червена ограничителна линия и изображение според конкретната пътна обстановка.
N: 108 "Предварително указване на посоката на движение за завиване в населено място." Изображението е според конкретната пътна обстановка.
N: 109 "Предварително указване на посоката за движение на означения вид пътни превозни средства." На знака може да бъде посочено и общото им тегло.
N: 110 "Предварителен пътеуказател." Указва посоките и наименованията към населени места или други обекти. Може да се нанасят номерът на пътя, изображения на пътни знаци, информиращи за особеностите на движението, и други.
N: 110а (Нов - ДВ, бр. 26 от 1982 г.) "Възможност за ползване на пътя." Указва условията за преминаване през планински проходи. Поставя се на входа на пътищата, водещи към прохода. Наименованието на прохода се изписва с бял цвят, състои се от табели 1, 2 и 3, които са подвижни и имат цвят и значение, както следва:
а) табела 1 - зелен цвят с бял надпис "Отворено" или червен цвят с бял надпис "Затворено";
б) табела 2 - бял цвят без надпис или с изобразен знак N: 85а "Задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела" или знак N: 110б "Символ за препоръчително ползване на вериги или гуми за сняг";
в) табела 3 - бял цвят при отворен проход, без надпис, а при затворен - с наименованието на селището, до което е възможно ползването на пътя.
N: 110б (Нов - ДВ, бр. 26 от 1982 г.)"Символ за препоръчително ползване на вериги или гуми за сняг"
N: 111 "Предварително указване на наименованието и посоката към населено място или обект." Поставя се над платното за движение.

N: 112 "Пътеуказателна табела." Указва наименованието на населените места, посоката и разстоянието в километри до населени места или други обекти. Може да се използва и като предварителен пътеуказател.
N: 113 "Пътеуказателна стрелка." Указва посоката на движение. Може да съдържа наименование на населено място или друг обект, номера на пътя, символи от указателните знаци или на пътни превозни средства, символа на самолет при указване по соката към гражданско летище, както и надписите: "Заобиколи" - при отбиване на движението, или "Излизане" - когато е поставена на мястото, където се напуска автомагистралата.
N: 114 "Пътеуказател за излизане от автомагистрала." Указва посоката и наименованието на населено място или обект.
N: 115 "Указател за разстояние." Указва разстоянието в километри до следващите населени места или други обекти.
N: 116 "Място за паркиране"
N: 117 "Място за платено паркиране"
N: 118 "Място за паркиране само на таксита"
N: 119 "Болница"
N: 120 "Пешеходна пътека." Син фон с черно символично изображение върху бял триъгълник.
N: 121 "Пешеходен подлез или надлез"
N: 122 "Бензиностанция"
N: 123 "Автосервиз"
N: 124 "Телефон"
N: 125 "Медицински пункт"
N: 126 "Вода за пиене"
N: 127 "Ресторант"
N: 128 "Бюфет или павилион"
N: 129 "Хотел или мотел"
N: 130 "Къмпинг"
N: 131 "Къмпинг с място за паркиране на автомобил с туристическо ремарке"
N: 132 "Туристическа база"
N: 133 "Място за отдих"
N: 134 "Начало на пешеходен маршрут"
N: 135 "Информационно бюро за туристи"
N: 136 "Трамвайна спирка"
N: 137 "Тролейбусна спирка"
N: 138 "Автобусна спирка"
N: 139 "Километричен знак"
N: 140 "Номер на пътя"

Чл. 31. (1) Указателният пътен знак N: 86 може да се постави в началото на пътя и се повтаря при (пред, след, над) всяко кръстовище, като с него се означава правото на предимство пред всички останали пътища, на които задължително се поставя пътен знак N: 1 или N: 36. Под знака може да се постави допълнителна табела N: 158 за означаване посоката на пътя с предимство.
(2) Указателният пътен знак N: 87 се поставя в края на пътя с предимство. Той може да бъде предшестван от същия знак с допълнителна табелка N: 142.
(3) Указателният пътен знак N: 88 се поставя пред стеснението на пътя.
(4) Указателният пътен знак N: 89 може да се постави заедно със забранителни пътни знаци от N: 42 до N: 48 върху обща табела със зелен фон. Това не променя характера на действието на тези знаци.
(5) Посока, разстояние или други символи, свързани с означенията върху указателните пътни знаци, могат да бъдат указани с допълнителни табелки N: 142, 153, 154 или 155, поставени под тях или изобразени в долната им част.

Чл. 32. Допълнителни и други средства за сигнализиране:
1. Допълнителни табелки от N: 141 до 161:
N: 141 "Определя зоната на действие на забранителните знаци или указва продължителността на опасния участък, сигнализиран с предупредителните знаци"
N: 142 "Указва разстоянието от пътния знак до началото на опасния участък, мястото на забраната или задължителното действие, както и до обект"
N: 143 "Указва разстоянието до пътен знак N: 36." Поставя се под пътен знак N: 1.
N: 144 "Указва мястото за спиране на пътните превозни средства при знак N: 36 или при сигнал на светофара или регулировчика, забраняващ движението." Поставя се над стоп-линията върху платното за движение.
N: 145 "Време на действие на знака"
N: 146 "Препоръчителна скорост"
N: 147 "Начало на зоната на действие на пътни знаци N: 62 и 63"
N: 148 "Продължаване на зоната на действие на пътни знаци N: 62 и 63, въведена със също такива пътни знаци, които ги предшестват"
N: 149 "Край на зоната на действие на пътни знаци N: 62 и 63, въведена със също такива знаци, които ги предшестват." На допълнителните табелки N: 143, 147 и 148 може да бъде посочена дължината на зоната на действие на пътни знаци N: 62 и 63.
N: 150 "Начало на зоната на действие на пътни знаци N: 62 и 63 след тях." На нея може да бъде означена дължината на зоната на действието им.
N: 151 "Продължаване на зоната на действие на пътни знаци N: 62 и 63, въведена със също такива пътни знаци, които ги предшестват"
N: 152 "Край на зоната на действие на пътни знаци N: 62 и 63, въведена със също такива пътни знаци, които ги предшестват"
N: 153 "Посочва начина на паркиране на пътни превозни средства"
N: 154 "Вид на пътното превозно средство." Указва вида, а при необходимост и общото тегло на пътното превозно средство, за което се отнася действието на пътния знак, под който е поставен.
N: 155 "Посока към обект." На табелката може да се посочи и разстоянието до него.
N: 156 "Посочва лентата за движение, над която се поставя заедно с пътния знак, чието действие се отнася за нея"
N: 157 "Схема на кръстовище от равнозначни пътища." Поставя се под пътен знак N: 5.
N: 158 "Схема на кръстовище с означение на посоката на пътя с предимство." Поставя се под пътни знаци N:1, 36 и 86.
N: 159 "Указва изменението на посоката (посоките) на платното за движение." Табелата може да бъде поставена и вертикално с върха на стрелките нагоре, отпред на препятствието.
N: 160 "Бализи." Указва приближаването към железопътен прелез. Червените линии са наклонени към платното за движение:
а) поставя се на 240 метра под пътен знак N: 8 или N: 9 пред жп прелез;
б) поставя се на 160 метра пред жп прелез;
в) поставя се на 80 метра пред жп прелез.
N: 161а "Неохраняем жп прелез с един коловоз"
N: 161б "Неохраняем жп прелез с два и повече коловози"
(161б се поставя непосредствено пред жп прелеза).
2. Други средства за сигнализиране от N: 162 до N: 166:
N: 162 "Светеща колонка." Поставя се отпред на островите, които са върху платното за движение. Над колонката може да се постави задължителен пътен знак.
N: 163 "Направляващи (ограничителни) стълбчета." Те са бели с черна лента в горната част. Поставят се от двете страни на платното за движение. Разположените вдясно имат червен, а разположените вляво - жълт светлоотразяващ правоъгълник в черната лента.
N: 164 "Средства за сигнализиране на временно забранени площи и ленти за движение на пътните превозни средства":
а) конуси;
б) бариери с червени и бели наклонени линии, поставени хоризонтално;
в) светлоотразителни линии или светещи въжета с червени флагчета;
г) водеща ограничителна табела с червени и бели линии, наклонени към платното за движение, поставена вертикално;
д) преносим пътен знак;
е) мигащи светлини.
N: 165 "Отличителни знаци на лицата, извършващи работа на пътя":
а) оранжев работен костюм;
б) дневно светеща сигнална жилетка;
в) бял ръкав, колан и каска;
г) стоп-палка.
N: 166 "Отличителен знак за слепи":
а) бял бастун;
б) бяла лента на лявата ръка.
N: 167 (Нов - ДВ, бр. 26 от 1982 г.) "Отличителен знак "Инвалид". Има правоъгълна форма със син фон и бял символ. Използва се самостоятелно или едновременно с други знаци за създаване облекчение на автомобилите, ползващи знака "Инвалид".

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр.26 от 1982 г.) Общините създават условия за облекчаване на инвалидите, когато ползват автомобили до учреждения, магазини и др. За тази цел те определят маршрути за движение, обособяват места в паркингите и времето за паркиране, като поставят знака "Инвалид".

Чл. 33. (1) Допълнителните табелки са правоъгълни или квадратни с бял фон и черни букви, цифри или символи с изключение на:
а) N: 146 и 153, които са със син фон;
б) N: 159, който е с червени и бели стрелки;
в) N: 160 и 161, които са с бял фон в червени наклонени линии.
(2) Допълнителни табелки N: 147, 148 и 149 се поставят успоредно, а N: 150, 151 и 152 - перпендикулярно на платното за движение под пътни знаци N: 62 и 63.
(3) Символите или надписите на допълнителни табелки N: 142 и 154 могат да се поставят заедно със забранителни или задължителни пътни знаци върху обща табела с бял фон. Това не променя характера на действието на тези пътни знаци.

Чл. 34. (1) Маркировката на платното за движение бива надлъжна, напречна или друга.
(2) Към маркировката се отнасят линиите, знаците, надписите и други обозначения, нанесени на платното за движение.

Чл. 35. Надлъжната маркировка на платното за движение служи за отделяне на лентите за движение с означаване на участъците, където е разрешено или забранено да се преминава от една лента в друга, както и за ограничаване края на платното за движение. Тя може да бъде:
N: 1 "Непрекъсната единична или двойна линия." Тя не може да се пресича или застъпва от пътни превозни средства. Когато единичната линия очертава края на платното за движение, разрешава се пресичането й за спиране вдясно от нея. С жълта непрекъсната линия и съответни надписи "BUS" или "ТАКСИ" може да бъде отделена лента за движение на пътните превозни средства за обществен пътнически транспорт.
N: 2 "Единична прекъсната линия." Разрешено е пресичането й от двете страни.
N: 3 "Единична прекъсната линия, изпълнена с интервал, по-малък от дължината на чертата." Предупреждава, че следва непрекъсната линия.
N: 4 "Две успоредни линии, едната от които е прекъсната, а другата - непрекъсната." Разрешено е пресичането им само от страната на прекъснатата линия.
N: 5 "Двойна прекъсната линия." Разрешено е пресичането само на линията, разположена от дясно по посока на движението. Пресичането на разположената от ляво двойна прекъсната линия е забранено. Използва се при промяна на броя на лентите за движение в една посока.

Чл. 36. Напречната маркировка може да бъде:
N: 6 "Стоп-линия" - широка линия, нанесена напречно на лентата за движение. Водачът е длъжен да спре пред нея при наличие на пътен знак N: 36 и при забраняващ движението сигнал на светофара или регулировчика. Пред стоп-линията може да бъде нанесен символът "STOP".
N: 7 "Линия за даване на предимство." Единична прекъсната широка линия или редица от триъгълници с върхове срещу движението. Поставя се при знак N: 1 и посочва мястото, където водачът е длъжен да спре, когато дава предимство. Пред линията може да бъде нанесен триъгълник, върхът на който е насочен срещу движението.
N: 8 "Пешеходна пътека тип "Зебра". Означава се с широки непрекъснати линии успоредно на оста на пътя. Пешеходците имат предимство и пред пътните превозни средства с изключение на трамваите.
N: 9 "Пешеходна пътека". Очертава се с две успоредни прекъснати линии, перпендикулярни или коси към оста на пътя. Пешеходците нямат предимство освен пред завиващите нерелсови превозни средства.
N: 10 "Велосипедна пътека." - Очертава се с две успоредни линии, състоящи се от квадрати или ромбове, успоредни на движението.

Чл. 37. Други видове маркировка:
N: 11 "Площ, забранена за движение и спиране на пътни превозни средства." Очертава се по контура с непрекъсната ли ния и се защрихова с наклонени линии.
N: 12 "Начин за подреждане на пътни превозни средства при паркиране"
N: 13 "Участък, забранен за паркиране." Очертава се с непрекъсната зигзагообразна жълта линия в края на платното за движение или с прекъсната жълта линия на бордюра или в края на платното за движение от външната страна на крайната линия.
N: 14 "Участък, забранен за спиране." Очертава се с непрекъсната жълта линия на бордюра или в края на платното за движение от външната страна на крайната линия.
N: 15 "Непрекъсната линия за очертаване границите на площадките за паркиране." Може да бъде пресичана от ползващите площадката.
N: 16 "Стрелки за насочване в лентата, която трябва да се заеме от пътните превозни средства за продължаване на движението им в желаната посока"
N: 17 "Стрелки за престрояване и за указване задъжителната посока на движение на пътните превозни средства преди кръстовището." В частта на лентите, очертани с прекъснати линии, стрелките указват лентата, която трябва да се заеме с продължаване на движението в желаната посока. В частта на лентите, очертани с непрекъснати линии, стрелките определят задължителната посока на движение.
N: 18 "Стрелки за предварително избиране на лентата за движение пред намиращи се едно след друго кръстовища, където е необходимо предварително престрояване до първото кръстовище"
N: 19 "Прекъснати и направляващи линии за очертаване посоката на движение при завиване в кръстовище"
N: 20 "Черни и жълти линии, наклонени по посока на движението." Обозначават препятствие или елементи на съоръжение, разположени непосредствено до платното за движение.
N: 21 "Цифри, букви или други обозначения за допълнителна информация на водача, написани на платното за движение" Чл. 38. Строителни площадки, препятствия по платното за движение, както и аварийно възникнали препятствия, когато заемат част от пътното платно, се сигнализират, както следва:
1. От свечеряване до зазоряване - с жълта светлинна сигнализация, бариери, водещи ограничителни табели, сигнални конуси, пътни знаци и други.
2. От зазоряване до свечеряване - с бариери, водещи ограничителни табели, сигнални конуси, пътни знаци и други.

Чл. 39. Строителни площадки и препятствия по пътя, заемащи цялото платно за движение, се осигуряват с отбивен или обиколен път, годен да поеме и осигури безопасно движение на пътните превозни средства.

Глава трета
МАНЕВРИ ПРИ ДВИЖЕНИЕТО И СИГНАЛИ, ПОДАВАНИ ОТ ВОДАЧИТЕ

Чл. 40. (1) Маневра е всяко изменение на положението на пътно превозно средство спрямо пътя иостаналите участници в движението, като потегляне, включване в движението или излизане от него, престрояване, завиване, изпреварване, заобикаляне, разминаване, спиране, движение на заден ход и други подобни.
(2) Маневрата се извършва плавно, за най-кратко време и на късо разстояние.

Чл. 41. (1) Водачът, който има намерение да предприеме маневра, е длъжен:
1. Да се убеди, че няма забрани за маневрата.
2. Да не пречи или да не застрашава останалите участници в движението.
3. Да подаде своевременен, ясен и достатъчен за възприемане сигнал за намерението си, който прекратява непосредствено след приключване на маневрата.
(2) Сигналът за маневра не предоставя на водача предимство за преминаване и не го освобождава от задължение то да вземе всички необходими мерки за безопасност.

Чл. 42. (1) Сигналът за изменяне посоката на движение при маневра се подава със светлинни пътепоказатели за съответната посока, а за превозните средства, които нямат светлинни пътепоказатели - с ръка.
(2) Ако сигналите се подават с ръка, водачът е длъжен:
1. Преди тръгване, престрояване, изпреварване или завиване наляво да изпъне встрани лявата си ръка.
2. Преди тръгване, престрояване или завиване надясно да изпъне встрани дясната си ръка.
3. Преди спиране да вдига ръка вертикално нагоре.
(3) Сигналът, подаван с ръка, може да бъде прекратен непосредствено преди започване на маневрата.

Чл. 43. (1) Звуковият сигнал в населените места е забранен, освен в случаите за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие.
(2) Като допълнителен сигнал може да служи превключването на светлини те (къси-дълги), а извън населените места - и звуков сигнал.

Раздел I
ПРЕСТРОЯВАНЕ, ЗАВИВАНЕ НАДЯСНО, НАЛЯВО И В ОБРАТНА ПОСОКА

Чл. 44. (1) Престрояването е преминаване на пътно превозно средство от една лента в друга с цел да се продължи движението направо, да се завие, да се спре или да се излезе от платното за движение.
(2) Престрояване се допуска на разстояние, не по-малко от 30 метра преди кръстовище.

Чл. 45. При престрояване водачът е длъжен да даде предимство на пътните превозни средства, движещи се попътно в права посока. Ако престрояването се извършва едновременно в съседни редове, предимство има водачът, който се намира вдясно.

Чл. 46. (1) На кръстовище се завива наляво по най-краткия път, но така, че при навлизане в напречния път извън кръстовището пътното превозно средство да не се окаже на лентите за насрещно движение.
(2) При завиване надясно пътните превозни средства трябва да се движат възможно най-вдясно на платното за движение.

Чл. 47. (1) Завиването в обратна посока се извършва от крайната лява част на платното за движение в една посока. Насрещно движещите се пътни превозни средства имат предимство.
(2) При недостатъчна ширина на платното за движение завиването може да започне и от лентата, която се намира вдясно. В този случай предимство имат движещите се и в двете посоки пътни превозни средства.
(3) При завиване в обратна посока на кръстовище не се разрешава движение на заден ход.

Чл. 48. Завиване в обратна посока се забранява в следните случаи:
1. На разстояние, по-малко от 20 метра преди и след кръстовище.
2. На обозначени пешеходни пътеки извън кръстовище и на разстояние, по-малко от 20 метра преди тях.
3. В тунели, на мостове, надлези, подлези и на разстояние, по-малко от 150 метра от тях.
4. На жп прелези и на разстояние, по-малко от 160 метра от неохраняеми жп прелези.
5. Извън населените места на участъци с видимост в двете посоки на пътя по-малко от 150 метра.

Раздел II
ИЗПРЕВАРВАНЕ

Чл. 49. (1) Изпреварването е минаване покрай и излизане пред друго превозно средство, което се движи в същата посока. Изпреварването е свързано с излизане от заемания ред и с връщане в него.
(2) Изпреварване се допуска само след като водачът се убеди, че през целия период на изпреварването няма да застраши насреща движещото се или изпреварваното превозно средство.

Чл. 50. Пътните превозни средства се изпреварват от лявата им страна по посока на движението.

Чл. 51. Преди да включи пътепоказател, водачът, който ще изпреварва, е длъжен да се убеди, че:
1. Не го изпреварва друго пътно превозно средство.
2. Движещото се отпред пътно превозно средство не е подало сигнал за изменение на посоката вляво.

Чл. 52. Който е предприел изпреварване, е длъжен:
1. Да се убеди, че има видимост и свободен път на достатъчно разстояние за изпреварване.
2. Да осигури достатъчно странично разстояние между неговото и изпреварвано то пътно превозно средство.
3. Да премине вдясно, без да принуждава изпреварвания да намалява скоростта или да изменя посоката на движението.

Чл. 53. Изпреварваният е длъжен да не увеличава скоростта или по какъвто и да е друг начин да възпрепятства изпреварването.

Чл. 54. Освен в случаите на изрична забрана изпреварване не се допуска:
1. Когато при ограничена видимост се навлиза в лента, в която е разрешено и насрещно движение.
2. При намалена видимост.
3. На регулирани с регулировчик кръстовища с една лента за движение в една посока и на нерегулирани кръстовища.
4. На съответно обозначена колона от три или повече моторни превозни средства на въоръжените сили, когато изпреварването налага навлизане в колоната.
5. На неохраняеми жп прелези.
6. Пред и в стеснени пътни участъци.
7. Ако относителната скорост на двете превозни средства не позволява изпреварването за кратко време.
8. На колона, която се движи по път с една лента за движение в една посока, когато няма възможност да заеме място в колоната, без да принуди изпреварваните да намалят скоростта или да изменят посоката.
9. Пред и на пешеходната пътека тип "Зебра" или означена с пътен знак N: 10, когато по нея се движат пешеходци.
10. Пред и на велосипедна пътека, означена с пътен знак N: 11, когато по нея се движат велосипедисти.
11. След пътен знак "Участъкът от пътя в ремонт".

Раздел III
ЗАОБИКАЛЯНЕ

Чл. 55. (1) Заобикаляне е минаване покрай препятствие, повреди по пътя, пешеходци или неподвижен участник в движението.
(2) Заобикалянето се извършва от лявата страна по посока на движението, а при невъзможност или наличие на знак N: 79 - и от дясната.
(3) Който заобикаля, е длъжен да даде предимство на пътните превозни средства, движещи се на лентата, по която ще извърши заобикалянето.

Раздел IV
РАЗМИНАВАНЕ

Чл. 56. (1) Разминаването е минаване покрай друг участник в движението, който се движи в противоположна посока.
(2) При разминаване водачите са длъжни да осигурят достатъчно странично разстояние между пътните превозни средства.

Чл. 57.(1) На пътни участъци с опасен наклон, на който не може да стане безопасно разминаване, и ако редът на преминаване не е уреден с пътни знаци, предимство имат пътните превозни средства, които се изкачват.
(2) Ако разминаването е невъзможно без извършване на движение на заден ход, тази маневра се извършва от:
1. Водача, който е бил длъжен да даде път.
2. Водача на единичното пътно превозно средство, ако насрещните са повече независимо от предимството.

Раздел V
СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ

Чл. 58. (1) Спирането е привеждане на пътно превозно средство в покой. Превозното средство е в престой, когато е спряно за качване и слизане на пътници и за извършване на товарно-разтоварна работа в присъствието на водача. То е паркирано, когато е спряно за неограничено време.

Чл. 59. (1) При спиране на пътното превозно средство скоростта се намалява плавно.
(2) При спиране за престой или паркиране пътното превозно средство се доближава на не повече от 30 см от тротоара или се спира върху банкета, а при липса на банкет - най-вдясно на платното за движение.
(3) Спирането за даване на предимство се извършва в заеманата лента, на местата, указани със знак, маркировка, пред кръстовище, препятствие, пешеходна пътека тип "Зебра", стеснение, при даден сигнал за преминаване на колона от деца и в други подобни случаи.
(4) Рязкото спиране се забранява, освен ако това е необходимо за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие.

Чл. 60. (1) В населените места спирането за престой и паркирането по двулентовите пътища с двупосочно движение се разрешават откъм страната на четните номера на сградите, а за извършване на товарно-разтоварна дейност - и от другата страна, ако това не спира движението на пътните превозни средства.
(2) По еднопосочните пътища престоят и паркирането се извършват от дясната страна по посока на движението, а за извършване на товарно-разтоварна дейност се разрешава и от лявата страна, ако това не спира движението на пътните превозни средства.

Чл. 61. (1) Паркирането върху платното за движение в населено място се разрешава само в един ред или по начин, указан на самото място.
(2) Паркирането върху тротоарите се разрешава само ако са означени за тази цел.

Чл. 62. (1) Паркирането по пътищата извън населените места се разрешава само на означените за тази цел места.
(2) Повредено моторно превозно средство, с изключение на мотоциклети те и мотопедите, при невъзможност да бъде изведено извън платното за движение се сигнализира със светлоотразяващ триъгълник на разстояние най-малко 50 метра или с друго светлинно устройство, сигнализиращо внимание, поставено непосредствено до или на автомобила.

Чл. 63. Спирането е забранено:
1. На жп прелези, трамвайни линии, мостове, надлези, подлези, тунели и стеснени участъци по пътя.
2. На разстояние, по-малко от 30 метра пред табелата на спирката за обществен превоз на пътници и на 10 метра след нея, както и на места, определени за таксиметрови автомобили.
3. На кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях, с изключение на случаите, когато пътен знак, сигнал или маркировка дават други указания.
4. На пешеходни пътеки и на по-малко от 5 метра пред тях.
5. На местата, където превозното средство би закривало от ползващия пътя пътен знак или сигнал.
6. На места с ограничена отговорност.
7. В зоната на действие на знак N: 59 и 60.

Чл. 64. Спирането е забранено на места, където спрялото превозно средство ще създаде затруднения за движението на другите пътни превозни средства или на пешеходците.

Чл. 65. Паркирането е забранено пред входовете на гаражи, паркове, училища, театри, кина, заводи, предприятия и други места, където се налага влизане или излизане на пътни превозни средства.

Чл. 66. При напускане на моторно превозно средство водачът е длъжен да спре двигателя, да включи предавателния механизъм на първа предавка или заден ход, да изтегли лоста на ръчната спирачка и да заключи превозното средство, а при наклон - и да завърти кормилния кръг докрай към бордюра или ската.

Чл. 67. Държавните, кооперативните и обществените моторни превозни средства домуват задължително на местата, посочени в регистрационния талон, а когато са в командировка - на местата, където са командировани.

Раздел VI
ДВИЖЕНИЕ НА ЗАДЕН ХОД

Чл. 68. (1) Преди потегляне на заден ход водачът е длъжен да се убеди, че тази маневра няма да създаде затруднение за движението и ще бъде безопасна.
(2) При движение на заден ход водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен, а по време на движението непрекъснато да го наблюдава. Ако не е в състояние лично да извършва това, осигурява лице, което да му сигнализира за опасности.

Раздел VII
СПИРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ И ПРЕМИНАВАНЕ ПОКРАЙ ТЯХ

Чл. 69. (1) Водачите на превозни средства за обществен превоз на пътници спират на определените спирки, като предната част на превозното средство е на 1 метър преди табелата, която указва спирката, и то така, че пътниците да могат да се качват или слизат удобно.
(2) Спирането на всички спирки е задължително.

Чл. 70. (1) При приближаване на спиращ, спрял или потеглящ от спирките трамвай, когато слизането или качването на пътниците е от страната на платното за движение, по което се извършва движението на нерелсовите пътни превозни средства, водачът е длъжен да спре зад трамвая в лентата си за движение и да осигури безопасно слизане или качване на пътниците.
(2) Когато на спирката има изграден или очертан остров за безопасност, водачът на нерелсовото моторно превозно средство преминава с намалена скорост, без да спира, ако не пречи на пътниците, които слизат или се качват.

Чл. 71. (1) При преминаване покрай спиращ, спрял или потеглящ на (от) спирка автобус или тролейбус водачът на нерелсовото превозно средство е длъжен да намали скоростта или да спре.
(2) Ако автобусът е означен със знак "Внимание - деца!", водачът е длъжен да спре, за да пропусне децата.

Чл. 72. На спирка в населени места водачите на превозни средства трябва да улесняват тролейбусите и автобусите за обществен превоз, които се включват в движението в същата посока. Това не освобождава водачите на тролейбусите и автобусите от задължението да вземат мерки за безопасност.

Глава четвърта
ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ

Раздел I
РЕГУЛИРАНО КРЪСТОВИЩЕ

Чл. 73. (1) Регулирано кръстовище е това, на което редът за преминаване се определя от сигнали на регулировчик или светофар или от пътни знаци.
(2) Пътното превозно средство, което се движи в разрешената посока или по път с предимство, преминава кръстовището преди превозните средства, които се движат по напречния път, независимо от посоката на движението му.

Чл. 74. Ако сигналите на регулировчика или на светофара или пътният знак разрешават движение едновременно на трамвай и на нерелсови превозни средства, трамваят има предимство независимо от посоката на движението му.

Чл. 75. (1) При завиване наляво или в обратна посока на кръстовище, регулирано със светофар без допълнителна секция или с пътни знаци, водачът на нерелсовото превозно средство е длъжен да даде предимство на насрещните превозни средства, които се движат на право или завиват надясно.
(2) Водачът на трамвай, когато завива наляво, е длъжен да даде предимство на насрещния трамвай, който се движи направо или завива надясно.

Чл. 76. Водач, който е навлязъл в кръстовището при разрешен сигнал на светофара, е длъжен да излезе от него независимо от сигнала на светофара при излизане от кръстовището.

Чл. 77. Забранено е навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на светофара, ако в кръстовището или непосредствено след него се е образувало задръстване, което ще принуди водача да спре на кръстовището.

Чл. 78. Който се е преустроил в лента, очертана с непрекъснати линии, е длъжен да продължи движението си в посоката, за която е предназначена.

Чл. 79. Когато пътят с предимство на кръстовище променя посоката си наляво или надясно (допълнителна табелка N: 158), водачите, които излизат от него и навлизат в пътя без предимство, помежду си се ръководят от правилата за преминаване на нерегулирано кръстовище. От същото правило трябва да се ръководят помежду си и водачите, които се движат по второстепенния път.

Чл. 80. (1) На кръстовище на път с три или повече платна нерелсовите пътни превозни средства, които се движат в средното двупосочно платно, имат предимство пред движещите се по еднопосочните платна.
(2) Правилото на предходната алинея важи и за нерегулирани кръстовища.

Раздел II
НЕРЕГУЛИРАНИ КРЪСТОВИЩА

Чл. 81. Нерегулирано е кръстовището, което е образувано от пресичането на равнозначни пътща, както и кръстовището само със светофар, който е изключен, повреден или е с включена жълта мигаща светлина.

Чл. 82. (1) На нерегулирано кръстовище предимство има пътното превозно средство, което се намира или приближава кръстовището от дясната страна на другите превозни средства, независимо от посоката на движението им.
(2) Правилото от предходната алинея важи и за кръстовище с кръгово движение, означено със знак N: 78, както и за Т-образно кръстовище.
(3) Трамваите имат предимство пред останалите участници в движението независимо от местоположението (дясно или ляво) или от посоката на движението им. Водачите на трамвате се ръководят помежду си от правилото за предимство на десния.

Чл. 83. (1) При насрещно движение пътните превозни средства, които се движат направо или завиват надясно, имат предимство пред нерелсовите превозни средства, които завиват наляво.
(2) От правилото на предходната алинея са длъжни да се ръководят помежду си и водачите на трамваи.

Чл. 84. Пътно превозно средство, което се движи по път с настилка, има предимство пред превозно средство, което се движи по път без настилка (земен път).

Продължение --->