Глава пета
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ

Чл. 85. Броят на лентите за движение на пътните превозни средства се определя от надлъжната маркировка или пътен знак - 99 или 100, а когато няма такава маркировка или знаци - от водачите съобразно ширината на платното за движение и на автомобилите, както и от необходимото странично разстояние между тях.

Чл. 86. На двупосочно платно за движение с по една лента за всяка посока водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи възможно най-вдясно на платното за движение. Забранява се навлизането в лентата за насрещно движение освен при изпреварване, заобикаляне, завиване наляво или в обратна посока.

Чл. 87. На двупосочно трилентово платно за движение със средна лента за изпреварване в двете посоки се забранява навлизането в крайната лява лента, както и навлизането в средната лента, освен при изпреварване, заобикаляне или престрояване, ако престрояването е разрешено чрез маркировка и пътни знаци.

Чл. 88. На двупосочно платно с повече от една лента за движение в едната посока се забранява навлизането в лентите за насрещно движение.

Чл. 89. На платно за движение с повече ленти в една посока извън зоните за престрояване се използва за движение най-дясната свободна лента.

Чл. 90. На път с повече платна за движение се забранява преминаването от едно платно в друго за смяна на посоката на движението, като се пресича разделителната (затревената) ивица, освен ако тя е прекъсната и сигнализирана.

Чл. 91. На двупосочен път с три и повече ленти за движение, означени с маркировка и светлинни сигнали от светофара над тях по чл. 15, посоката на движение по някои съседни вътрешни ленти може да бъде сменяна. Тези ленти се означават от всяка страна с две прекъснати бели линии върху настилката, пресичането на които от пътното превозно средство се разрешава само когато те са вдясно от него.

Чл. 92. (1) Водач, който поради ниска скорост причинява създаване на колона от пътни превозни средства, е длъжен да ги пропусне при първата възможност за спиране, която предлага пътят.
(2) Когато всички ленти за движение в една посока са заети с колони от пътни превозни средства (колонно движение), забранява се напускането на заеманата лента, освен при престрояване, както и движение със скорост, която задържа частта от колоната зад него.
(3) Лента, която съответства на по-нататъшната посока на движение, се избира възможно най-рано.

Чл. 93. На платно за движение с три и повече ленти в една посока, означени с надлъжна маркировка и пътен знак N: 99, се допуска многоредово движение. Движението на пътно превозно средство с по-голяма скорост от движещото се в съседната лява лента не се счита за изпреварване.

Чл. 94. (1) На платно за движение с три и повече ленти в една посока на водачите на товарни автомобили и самоходни машини, които не могат да развиват или на които не е разрешена допустимата за пътя максимална скорост, се забранява навлизането в крайната лява лента освен при престрояване.
(2) Самоходни машини и други пътни превозни средства, които не могат да развиват или на които не е разрешена скорост, по-висока от 40 км/час, задължително се движат в крайната дясна лента освен при престрояване или заобикаляне.

Чл. 95. Движението на нерелсово пътно превозно средство по трамвайно платно, ако няма други забрани, се разрешава само при изпреварване или заобикаляне в посоката на движение на трамвая, и то без да му пречи.

Глава шеста
ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА

Чл. 96. (1) Навлизането в автомагистрала и излизането от нея става само на определени, съответно означени места (пътни възли).
(2) При навлизане от възел в автомагистрала се дава предимство на тези, които се движат по нея, като вливането от лентата за ускоряване в техния поток става, без да ги затруднява.

Чл. 97. При движение по автомагистрала се използва най-дясната свободна лента, ако не са въведени други специални условия чрез съответни пътни знаци, маркировка и сигнал. Излизането от автомагистрала при възел става след своевременно престрояване в крайната дясна лента. В лентата за забавяне се навлиза също своевременно.

Чл. 98. При извършване на ремонти и при наличност на други пречки за движението се разрешава в отделни участъци преустановяване на движението по една или повече от лентите на едно платно или отклоняването му в насрещно движение със съответна сигнализация.

Чл. 99. По автомагистралата се забранява:
1. Движение на пешеходци, мотопедисти, велосипедисти, животни, както и на всякакъв вид моторни превозни средства, които конструктивно не могат да развиват по равен хоризонтален път скорост най-малко 50 км/час, с изключение на моторните превозни средства на контролните органи и на обслужващите автомагистралата превозни средства и машини. Ако на движещото се по автомагистралата моторно превозно средство или на превозвания от него товар се появи повреда, която не позволява то да се движи със скорост, по-голяма от 50 км/час, водачът е длъжен да напусне автомагистралата на най-близкото разрешено място.
2. Спиране извън определените за целта места с изключение на моторните превозни средства на контролните органи и обслужващите автомагистралата превозни средства и машини, съответно означени и сигнализирани. При наложително спиране върху платното за движение или лентата за принудително спиране моторното превозно средство се извежда от тях. Ако извеждането за известно време е невъзможно, на 100 метра зад него се поставя предупредителен светлоотразителен триъгълник или друго светлинно сигнализиращо устройство, а при изправна електроинсталация се включват и габаритните светлини.
3. Завиване в обратна посока, навлизане при пресичане на разделителната ивица, включително и в зоните, където тя е прекъсната.
4. Движение на заден ход.
5. Движение на товарни автомобили и автобуси по-наляво от крайната дясна лента освен при изпреварване или заобикаляне на единични моторни превозни средства.
6. Превоз на извънгабаритни товари.
7. Управление на моторно превозно средство с учебна цел.

Глава седма
ДВИЖЕНИЕ ПРИ ОСОБЕНИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Раздел I
ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ПРЕЗ НОЩТА И ПРИ НАМАЛЕНА ВИДИМОСТ

Чл. 100. При движение, спиране и престой през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства да бъдат с включени съответно дълги или къси светлини, габаритни светлини и светлината за осветление на задния регистрационен номер, а при намаляване на скоростта и спиране - стоп-светлини.

Чл. 101. (1) Нощно време разминаването на оторните превозни средства се извършва на къси светлини. Те се включват на разстояние не по-малко от 150 метра, или от момента, в който насрещният водач подаде сигнал чрез превключване на светлините.
(2) Късите светлини се включват задължително и когато моторното превозно средство се движи зад друго на по-малко от 50 метра.
(3) При заслепяване водачът е длъжен да намали скоростта или да спре.

Чл. 102. (1) На осветен участък от пътя задължително се включват къси светлини.
(2) Фаровете за мъгла се използват само при мъгла, дъжд или снеговалеж едновременно с включени габаритни светлини. Ако моторното превозно средство няма фарове за мъгла, движението се извършва на къси светлини.
(3) Късите светлини се включват задължително при движение в тунел.

Чл. 103. При намалена видимост под 50 метра е забранено:
1. Движение на заден ход.
2. Завиване в обратна посока.
3. Движение на извънгабаритни самоходни машини и превоз на извънгабаритни товари.
4. Управление на моторно превозно средство с учебна цел.

Раздел II


ПРЕМИНАВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕЛЕЗ

Чл. 104. При преминаване на жп прелез водачът е длъжен да се убеди, че не предстои преминаване на влак, и да се ръководи от пътните знаци, светлинната и звуковата сигнализация, положението на бариерите или указанията на прелезопазача.

Чл. 105. (1) Спирането на пътни превозни средства пред жп прелез е задължително:
1. При липса на бариери или сигнализация.
2. При спуснати или започнали да се спускат или вдигат бариери.
3. При мигаща червена светлина на светофара или включване на звукова сигнализация независимо от положението на бариерите.
4. При вдигнати бариери и липса на сигнал на светофара, ако към прелеза при ближава релсово превозно средство.
(2) Спирането пред жп прелез се извършва на не по-малко от 2 метра от бариерата или от светофара, а при липса на бариера или светофар - на не по-малко от 10 метра до първата релса.
(3) Преди да потегли, водачът е длъжен отново да се убеди, че към прелеза не се приближава релсово превозно средство.

Чл. 106. (1) При принудително спиране на превозно средство върху релсите или в опасна близост до тях водачът е задължен да вземе незабавно мерки за изместване на превозното средство. Ако това е невъзможно, той трябва да направи всичко необходимо за своевременно предупреждение на машинистите от двете посоки за създадена та опасност.
(2) Предупреждението за спиране на релсово превозно средство денем се извършва с кръгово движение на ръката, в която може да се държи ярко забелязващ се предмет, а нощем - със запалена факла или фенер. Чл. 107. Забранява се на водача:
1. Да пресича железния път на места извън прелеза.
2. Да вдига самоволно бариерата илида я заобикаля.
3. Да превключва скоростния механизъм на превозното средство по време на преминаване през жп прелез или да го преминава с изключена предавка.
4. Да преминава през жп прелез, ако от другата му страна няма достатъчно място за движение или престой поради задръстване.

Раздел III
ТЕГЛЕНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 108 Тегленето на технически неизправно моторно превозно средство по пъти щата се разрешава при спазване на следните изисквания:
1. Прикачването да е здраво и сигурно.
2. Тегленото моторно превозно средство да се управлява от правоспособен водач.
3. Твърдата връзка (теглич) да е с дължина от 3 до 4 метра, а гъвкавата (въже, верига) - от 4 до 6 метра. При гъвка ва връзка поне на две места се поставят яркочервени флагчета.
4. Теглещото моторно превозно средство денем да бъде с включени къси светлини.

Чл. 109. (1) При използване на гъвкава връзка тегленото моторно превозно средство трябва да има изправна кормилна уредба, спирачна система, стоп-сигнали и звуков сигнал, а при твърда връзка спирачната система може да бъде и неизправна.
(2) Ако управлението или предният мост на тегленото моторно превозно средство са неизправни, трябва да се използва "колесар" или специално моторно превозно средство, при което тегленото моторно превозно средство се движи на задните или предните си колела.
(3) При теглене през нощта или при намалена видимост задното габаритно осветление на тегленото моторно превозно средство трябва да бъде включено, а при гъвкава връзка - и предните габаритни светлини.

Чл. 110. Водачите на теглещото и тегленото моторно превозно средство са задължени предварително да се уточнят за начина на разбиране по време на движението.

Чл. 111. Не се допуска теглене по пътищата:
1. На мотоциклет без кош, мотопед или велосипед.
2. На повече от един автомобил.
3. На автомобил от друг автомобил с ремарке и обратно.
4. С гъвкава връзка при спускане по хлъзгав път.

Чл. 112. При теглене не се позволява превоз на хора в тегленото моторно превозно средство.

Раздел IV
ДВИЖЕНИЕ В РАЙОНА НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Чл. 113. В района на бензиностанция моторните превозни средства се движат за дължително в една посока.

Чл. 114. При навлизане в района на бензиностанция водачите са длъжни:
1. Да подреждат моторните превозни средства от двете страни на бензиновите колонки най-малко на 1 метър едно зад друго по реда на пристигането.
2. Да изгасят двигателя и да изключат запалителната система и нафтовото отопление преди зареждане с гориво.
3. Да не се отдалечават от моторното превозно средство.

Чл. 115. В района на бензиностанцията се забранява:
1. Пушенето (независимо вън или вътре в моторното превозно средство).
2. Регулировъчно-ремонтни операции или форсиране на двигателя.
3. Паркиране на моторни превозни средства.

Чл. 116. Мотоциклетите и мотопедите се придвижват на ръка към бензиновите колонки с изгасен двигател най-малко от 15 метра. След зареждането се отдалечават по същия начин и на същото разстояние.

Глава осма
СКОРОСТ И ДИСТАНЦИЯ

Чл. 117. (Изм. - ДВ,бр.73 от 1976 г.) Разрешават се следните максимални скорости в км/час:
Вид моторно превозно средство В населено мястоИзвън населено място По автомагистрала
За леки автомобили, за товарни автомобили до 1 тон полезен товар и за автобуси до 12 места 60 80 120
За автобуси и товарни автомобили без ремарке 60 70 100
За автобуси, които превозват деца, автомобили с ремаркета, автомобили, управлявани от инвалиди или от водач със стаж до 2 години и мотоциклети 50 70 100
За товарни автомобили, които превозват хора 50 60 забранено
За трамваи и тролейбуси 50 50 забранено
За мотопеди 50 60 забранено
За трактори, влекачи и други самоходни машини и при теглене на моторни превозни средства 30 40 забранено
За автомобили, забранено които превозват общоопасни товари 30 50 забранено

(2) (Доп. - ДВ, бр.26/82 г.)
В населени и извън населени места на пътни участъци при наличие на условия за безопасност могат да се разрешават и по-високи скорости, които се сигнализират с пътен знак.

Чл. 118. (1) На пътни участъци може да се определя задължителна минимална скорост, обозначена с пътен знак N: 84.
(2) Максималната скорост не може да се ограничава под 40 км/час с изключение на места, на които се извършват ремонт, проучвателни и други подобни дейности, налагащи движение с по-ниска скорост, както и при движение на войскови колони.

Чл. 119. При движение нощно време по неосветен път съответната допустима максимална скорост на автомобили, мотоциклети и мотопеди се намалява.

Чл. 120. При превключване от дълги на къси светлини скоростта се намалява.

Чл. 121. По път с локви, кал или с дребни камъни движението се извършва със скорост, при която пешеходците по тротоара или върху банкета да не бъдат изцапани.

Чл. 122. Покрай място, където са събрани много хора, при преминаване през пешеходната пътека, както и покрай животни движението се извършва бавно.

Чл. 123. Скоростта се намалява, а при необходимост пътното превозно средство се спира, когато на пътя или близо до не го се намират деца.

Чл. 124. Водачът в зависимост от скоростта на движението, от състоянието на пътната повърхност и от спирачните възможности на моторното превозно средство е длъжен да се движи на такава дистанция, при която да може да избегне удряне в движещо се отпред превозно средство при намаляване на скоростта му или при внезапно спиране.

Чл. 125. Водачите на бавноходни пътни превозни средства и на пътни превозни средства с разрешено общо тегло над 3,5 тона или с дължина, по-голяма от 7 метра, при движение едно зад друго са длъжни да спазват дистанция, която позволява на тези, които се движат зад тях, да ги изпреварват и да заемат място между тях.

Глава девета
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ

Чл. 126. (1) Когато автомобилите на Противопожарната охрана, Бърза медицинска помощ, на Министерския съвет, на Министерството на вътрешните работи и на Военната автомобилна инспекция към Министерството на отбраната сигнализират своето приближаване чрез специални звукови или светлинни сигнали, подавани от сирена или лампа с проблясваща светлина, движещите се по същото платно са длъжни да не пречат на преминаването им, както и на съпровождащите превозни средства, а ако е необходимо - и да спрат.
(В текста е пропуснат Държавният съвет, който не съществува).
(2) След подаване на сигнализацията водачът на моторното превозно средство със специален режим на движение може да не се съобразява с предписанията на пътните знаци, със светлинните сигнали и с правилата за движение, при условие че няма да създаде опасност за другите участници в движението.
(3) С тези права се ползват и водачите на превозни средства, които се съпровождат от патрулни автомобили или мотоциклети на Министерството на вътрешните работи.
(4) Когато движението се регулира от регулировчик, водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение се ръководи от неговите сигнали.

Чл. 127. Специалната сигнализация на моторното превозно средство със специален режим на движение се използва само ако това се налага от спешността на възложената задача.

Глава десета
ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЕШЕХОДЦИ

Чл. 128. Пешеходците се движат в дясната част на тротоара по посока на движението си и не могат да пренасят обемисти предмети, които затрудняват движението по тротоарите, както и предмети, с които могат да замърсят другите пешеходци.

Чл. 129. (1) Пешеходците пресичат платното за движение перпендикулярно, след като се убедят, че няма да пречат на пътните превозни средства, и за възможното най-кратко време.
(2) Пресичането на платното за движение става по продълженията на тротоарите, когато има тротоари.
(3) Когато на платното за движение има очертани пешеходни пътеки, те се използват задължително.
(4) На пешеходна пътека тип "Зебра" пешеходците имат предимство пред останалите участници в движението с изключение на релсовите превозни средства.

Чл. 130. На пешеходците е забранено:
1. Да преминават платното за движение на места, където видимостта е ограничена.
2. Да навлизат в платното за движение непосредствено пред или зад спряло, спиращо или потеглящо пътно превозно средство.
3. Да навлизат внезапно в платното за движение.

Чл. 131. При подаване на специален сигнал от моторните превозни средства със специален режим на движение пешеходците са длъжни бързо да освободят платното за движение. Преминаването се разрешава след отминаване на сигнализиращото превозно средство или на колоната.

Чл. 132. (1) Пешеходците чакат превозните средства за обществено ползване на определените места на тротоара.
(2) Изчакването на трамвая може да стане и на острова за безопасност.

Чл. 133. (1) Качването и слизането в превозните средства за обществено ползване се разрешават през всички врати, като при качване от предната врата се дава предимство на инвалиди, болни и възрастни хора, бременни жени, майки с деца и деца до 10 години, както и на контролните органи.
(2) Качването и слизането в товарни автомобили става само от странана на тротоара или от задната страна на автомобила, а за леките автомобили - от страна на тротоара (банкета).
(3) Забраняват се качването и слизането в пътните превозни средства по време на движение или когато те не са спрели на спирката.

Чл. 134. (1) Лицата, чийто характер на работа изисква пребиваване на платното за движение, трябва да имат добре видими отличителни знаци.
(2) Слепите, които се движат самостоятелно по пътищата, могат да носят бял бастун и бяла лента на лявата ръка.

Чл. 135. (1) Организирани колони от хора се движат в дясната страна на платното за движение не повече от четири в редица, като не създават пречки за движението на пътните превозни средства. Първият и последният от лявия ред на колоната носят: денем - червени флагчета, а нощем или при условията на намалена видимост - запален фенер отпред с бяла, а отзад с жълта светлина. Ако дължината на колоната е над 20 метра, вървящите от лявата страна на всеки 10 метра носят допълнително запалени фенери с бяла светлина.
(2) Колона от деца и учащи се в основните училища се движи само по тротоарите, и то не повече от двама в редица. Лицето, което води колоната, при пресичане на платното за движение в случай на необходимост може да спре движението на превозните средства.
(3) Колона от деца или учащи се от основните училища се води задължително най-малко от две лица и пресича платното за движение само на определените места.
(4) При намалена видимост водачите на колона от деца или учащи се от основните училища, които пресичат платното за движение, са длъжни да спрат движението на пътните превозни средства до преминаването на колоната.
(5) При намалена видимост движение на колони по платното за движение, с изключение на колони от войници, е забранено.
(6) Колоната се съпровожда от един или повече водачи, които се движат отдясно, за да имат възможност да я наблюдават и контролират.

Глава единадесета
ПРЕВОЗВАНЕ НА ХОРА И ТОВАРИ

Чл. 136. Превозването на хора и товари се извършва с пътни превозни средства, предназначени за тази цел, ако не се превишава тяхната товароносимост или пътниковместимост.

Раздел I
ПРЕВОЗВАНЕ НА ХОРА

Чл. 137. (1) Преди тръгване водачът на моторното превозно средство е длъжен да се убеди, че са осигурени всички условия за безопасно превозване на пътниците.
(2) Водачите на автобуси, тролейбуси и трамваи тръгват само при затворени врати и ги отварят след спиране на определените спирки.

Чл. 138. (1) На пътниците се забранява:
1. Да заемат място близо до водача, като ограничават видимостта му.
2. Да стоят на стъпалото или на други опасни места.
3. Да отварят вратите във време на движение или да възпрепятстват тяхното затваряне.
4. Да се навеждат навън през прозорците.
5. Да пътуват със замърсено облекло и вещи, които могат да замърсят пътниците.
(2) Пътниците са длъжни да спазват указанията на контролните органи и на персонала, който обслужва моторното превозно средство.
(3) Контролните органи и обслужващият персонал на моторното превозно средство са длъжни да изискват от пътниците да спазват правилата, посочени в ал. 1.

Чл. 139. (1) Превозването на хора в каросерията на товарен автомобил се разрешава на водач, който има свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория "Д", а за водачи от въоръжените сили - и от категория "С", при спазване на следните изисквания:
1. Каросерията да е снабдена със здраво закрепени седалки, а последната седалка - със стабилна облегалка. Седалките да са поставени на не по-малко от 15 см по-ниско от горния край на страничните капаци. Разстоянието между седалките да бъде не по-малко от 60 см.
2. Да има лесно снемащ се пожарогасител извън кабината.
3. Капаците на каросерията да са осигурени против самоотваряне.
(2) Преди тръгване водачът е длъжен да инструктира пътниците за реда на качване и слизане и да ги предупреди, че е забранено да стоят прави в каросерията.

Чл. 140. (1) Максималният брой на превозваните лица в каросерията на товарния автомобил се определя в зависимост от полезния товар, както следва: >
1) до 500 кг - 6 лица
2) над 500 кг и до 1500 кг - 10 лица
3) над 1500 кг и до 2500 кг - 20 лица
4) над 2500 кг и до 4000 кг - 25 лица
5) над 4000 кг и до 7000 кг - 30 лица
6) над 7000 кг - 35 лица
(2) Броят на превозваните лица не може да надвишава броя на местата за сядане.

Чл. 141. Превозването на детска група в товарен автомобил се разрешава само при бедствия. Групата трябва да бъде придружавана най-малко от двама възрастни.

Чл. 142. (1) Разрешава се превозването в товарен автомобил на товарачи, съпроводители на товари и лица, които оформят приемането и предаването на превозваните пратки, като им се осигури подходящо място за сядане под нивото на страничните капаци до кабината.
(2) Допустимият брой на товарачите може да бъде за до един тон полезен товар един човек и за всеки следващ тон - по един, но не повече от 8 лица.

Чл. 143. Пътниците могат да се превозват с товарни автомобили само в бордови каросерии. Чл. 144. На ремарке, теглено от колесен трактор, е разрешено да се превозват до 4 лица за извършване на товарно-разтоварна дейност при условията на чл. 142 и със скорост до 20 км/час.

Чл. 145. Забранено е превозването на хора:
1. В моторно превозно средство, което превозва неукрепен, леснозапалителен, взривоопасен, радиоактивен или силно отровен товар и амбалаж от тях, както и в необезопасено моторно превозно средство след превозване на вредни вещества за здравето.
2. При повече от определения при регистрацията брой на местата.
3. В туристически ремаркета, товарни ремаркета, полуремаркета, самоходни шасита, трактори и други селскостопански машини, самосвали и товарни кошове на мотоциклети.

Чл. 146. (1) В лекия автомобил освен определения брой места се допуска превозването на задната седалка на още две деца до 7-годишна възраст или на едно дете до 14-годишна възраст.
(2) В коша на мотоциклет се допуска допълнително превозване на едно дете до 7 годишна възраст.

Чл. 147. Забранява се превозването на деца до 10 годишна възраст на предната седалка на лек автомобил и на задната седалка на мотоциклет или мотопед.

Чл. 148. (1) Превозването на деца до 7-годишна възраст от домовете им и обратно с леки таксиметрови автомобили може да се извършва при следните условия:
1. В лекия автомобил може да се превозват на предната седалка най-много до две деца, които може да бъдат вързани с колан, а на задната - колкото е броят на местата за възрастни плюс две места.
2. Автомобилът да бъде с изправни заключалки на вратите, които преди тръгване водачът да заключва.
3. Автомобилът да се движи с намалена скорост, не по-висока от 60 км/час.
(2) При движение на автомобила водачът е длъжен да следи за поведението на децата и при нужда да спира своевременно .

Чл. 149. При превозване на група деца се поставя задължително отпред и отзад на автобуса или на таксиметровия автомобил знак "Внимание - деца!".

Раздел II
ПРЕВОЗВАНЕ НА ТОВАРИ

Чл. 150. Товарът се разполага и закрепва на превозните средства така, че да не представлява опасност за пешеходци те и другите участници в движението, да не пада и да не се влачи, да не ограничава видимостта на водача, да не нарушава устойчивостта на пътното превозно средство, да не нарушава управлението му, да не закрива светлинните и сигналните устройства, номерата, отличителните знаци, огледалата за виждане назад и сигналите, подавани с ръка.

Чл. 151. (1) Товари, които при движението на автомобила издават шум, се обезшумяват чрез поставяне на подходяща опаковка или по друг начин.
(2) В населените места от 22 часа до 5 часа се забраняват товарно-разтоварни работи, които предизвикват шум.

Чл. 152. Товари, които могат да бъдат ответи или разпилени, както и блестящи предмети се превозват покрити.

Чл. 153. Товари, които чрез разпръскване, изтичане или чрез издаване на миризма могат да засегнат по какъвто и да е начин хора, да замърсяват или да станат причина за заледяване на пътя, се превозват в затворени, непропускащи каросерии или в съответни съдове или опаковка.

Чл. 154. Ако товарът е паднал изцяло или частично на пътя, водачът взема необходимите мерки за обезопасяване на движението и за почистване на платното за движение.

Чл. 155. (1) Товарът трябва да бъде означен с табела "Извънгабарите товар", ако:
1. Излиза отпред или отзад извън пътното превозно средство с повече от 1 метър.
2. Излиза отстрани на най-издадената част на пътното превозно средство с повече от 20 см.
(2) С табела "Извънгабаритен товар" се обозначава и всяко пътно превозно средство (с ремарке или без ремарке), което с товар или без товар има по-голяма дължина от 22 метра, ширина от 2,5 метра и височина от 4 метра.
(3) Когато пътно превозно средство (с ремарке или без ремарке) заедно с товара има ширина от 2,50 до 3,50 метра, височина от 4 до 4,50 метра и общо тегло до 30 тона, движението му се извършва с разрешение на ръководителя на организацията, която превозва товара.
(4) Когато пътното превозно средство или товарът имат размери, по-големи от дължина 22 метра, ширина 3,50 метра, височина 4,50 метра и общо тегло над 30 тона, движението му се извършва с разрешение от Главното управление на пътищата при Министерството на транспорта и от Министерството на вътрешните работи. В този случай пред пътното превозно средство трябва да се движи съпроводителен автомобил на превозвача или товародателя, който отпред или отгоре носи знак N:35 и табела с надпис "Извънгабаритен товар", а от лявата страна - развят червен флаг.
(5) Разрешението по предходната алинея не се изисква за моторните превозни средства на Министерството на отбраната.

Чл. 156. Взривните, радиоактивните, силнодействащите отрови, лесно възпламеняващите се вещества и другите опасни товари и необезвреден амбалаж от тях се превозват по ред, определен в съответния нормативен акт. Препис от нормативния акт и изискващите се за превоза документи придружават товара.

Чл. 157. (1) Товарно-разтоварните работи не трябва да застрашават безопасността на движението, както и да замърсяват пътя или околната среда.
(2) Когато моторното превозно средство спре на пътя, за да бъде натоварено или разтоварено, тази дейност трябва да започне незабавно.
(3) Товарно-разтоварната дейност не места, където е забранено движението на товарни автомобили, се извършва след разрешение от органите на Министерството на вътрешните работи. По същия начин се разрешава и товарно-разтоварната дейност, когато се налага качването на превозните средства на тротоарите.

Глава дванадесета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Раздел I
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 158. Разрешава се движението на моторно превозно средство по пътищата, ако то отговаря в техническо отношение на изискванията на завода производител за експлоатацията му, на този правилник и на наредбата по чл. 8, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 159. (1) Забранява се движение на моторно превозно средство, ако има някои от следните неизправности или повреди:
1. По спирачната система:
а) Работната (основната) спирачка не осигурява равномерно спиране на всичи колела.
б) При еднократно натискане на педала или ръкохватката на работната спирачка, без товар и при скорост 30 км/час на сух хоризонтален път с твърдо покритие и коефициент на сцепление не по-малък от 0,6, не се осигурява следната ефективност на спиране:

Вид моторно превозно средство Спирачен път, не по-голям от (м)Максимално закъснение, не по-малко от 2 (м/сек)
Леки автомобили и всички модификации, построени на тяхната база 7,2 5,8
Товарни автомобили с максимално тегло до 8 т, а също модификации, построени на тяхна база: автовлакове, автобуси с дължина до 7,5 м 9,5 5,0
Товарни автомобили с максимално тегло над 8 т, а също модификации, построени на тяхна база; автовлакове, автобуси с дължина над 7,5 м 11,0 4,2
Мотоцилекти без кош 7,5 5,5
Мотоциклети с кош 8,2 5,0

Спирачният път се измерва от момента на натискане на спирачния педал до пълно спиране на моторното превозно средство.
в) Нарушена е херметичността на пневматичния привод на спирачната система, която предизвиква проникване на налягане то на въздуха при неработещ двигател повече от 1 кг/кв.см в час или изтичане на течност от хидравличния привод на спирачната система.
г) Неизправен е манометърът за пневматичната спирачна система.
д) Компресорът не осигурява предписаното налягане на въздуха в пневматичната спирачна система.
е) Неизправна е спирачната система на ремаркето или полуремаркето.
ж) Има протрита връзка (привод) или корозирал тръбопровод на спирачната система.
з) Лостът на ръчната спирачка се задържа от фиксиращото устройство.
и) Ръчната спирачка не задържа моторното превозно средство с товар на път с наклон 16% (за автовлакове - 8%).
к) Няма предпазно въже или верига на едноосните или двуосните нетуристически ремаркета, които нямат устройство за автоматично спиране в случай на прекъсване на теглителната връзка между него и моторното превозно средство.
л) Свободният ход на педала не е в рамките на установените норми.
2. По кормилното устройство:
а) Хлабината на кормилното устройство, измерена в градуси на кормилното колело, превишава нормата, предписана от завода производител. Ако тази норма не е предписана, хлабината на кормилното колело трябва да превишава 25 градуса.
б) Усилията при въртене на кормилното колело превишават нормите на техническите изисквания.
в) Има незакрепени, незашлентовани или повредени детайли на кормилното устройство.
г) Неизправен е пневмо- или хидроусилвателят на кормилното устройство.
3. По колелата и гумите:
а) Дълбочината на шарките на гумите на автомобила, мотоциклета, автобуса или тролейбуса е по-малка от 1 мм, мерена по средната линия на протектора.
б) Гумата има разкъсване на платове.
в) Гумата не съответства по размер, налягане, допустимо натоварване и скорост на марката и модела на моторното превозно средство.
г) Джантата е повредена или деформирана, липсва или е повреден закрепващият елемент на главината на колелото.
д) Има вулканизирани или регенерирани предни гуми.
е) Не са балансирани колелата на лекия автомобил.
4. По двигателя, трансмисията и окачването:
а) Съдържанието на въглероден окис (СО) в изгорелите газове при бензиновите двигатели или степента на димност при дизеловите превишават установените норми.
б) Изтича гориво.
в) Нивото на шума превишава установените норми.
г) Има трудно включващи се или самоизключващи се предавки.
д) Повреден е карданният вал.
е) Повреден е ресор или амортисъор.
5. По вътрешните осветителни прибори:
а) Изменени са броят и разположението на фаровете с изключение на фаровете за мъгла.
б) Фаровете не са регулирани.
в) Не светят дългите, късите или габаритните светлини или задните стоп-светлини.
г) Не мигат пътепоказателите.
д) Не свети отличителният триъгълен знак на автовлака.
е) Липсват предвидените светлоотразители.
ж) Недостатъчно е осветена задната табела с регистрационния номер.
з) Повредени или замърсени са осветителните повърхности.
6. По рамата, кабината, каросерията и допълнителното оборудване:
а) Неправилно е поставено огледалото за гледане назад.
б) Не работят стъклочистачките.
в) Не работи стъклоумивателното устройство.
г) Неизправен или непломбиран е километропоказателят (не се отнася за личните моторни превозни средства).
д) Неизправен е скоростомерът.
е) Неизправно е устройството за звуков сигнал.
ж) Има неизправни брави или фиксатори за ключалките на вратите на каросерията или кабината на товарните автомобили - неизправни ключалки на капаците.
з) Неизправно е теглително-прикачното устройство на автомобила или ремаркето или опорно-прикачното устройство на влекача или полуремаркето.
и) Повредени са престилките на задните калници на товарните автомобили, автобусите, тролейбусите и ремаркетата.
к) Неизправен е механизмът за автоматично отваряне и затваряне на вратите на автобусите, автобусните ремаркета, тролейбусите и трамваите с автоматично затварящи се врати.
л) Има повреди или деформации на рамата, кабината или каросерията.
м) Повредени, замърсени или нечетливи са табелите с регистрационни номера.
н) Неизправен е пожарогасителят.
о) Не е комплектувана аптечката.
п) Неизправен е светлоотразителният триъгълник.
(2) При възникване на технически неизправности по време на движение, посочени в предходната алинея, точка 1, букви "б", "г", "д", "е";
точка 2, буква "в"; точка 3, буква "г"; точка 4, букви "б" и "д"; точка 5, буква "в" - през нощта и в други условия на намалена видимост;
точка 6, буква "б" - по време на дъжд или снеговалеж;
точка 6, буква "з", водачите са длъжни точка 6, буква "з", водачите са длъжни да спират моторните превозни средства до отстраняване на неизправността.
(3) При останалите неизправности по ал. 1 водачът, ако не е в състояние да ги отстрани на място, може да придвижи моторното превозно средство до най-близкия гараж или сервиз, като вземе необходимите предпазни мерки.

Чл. 160. Предните седалки на леките автомобили, регистрирани в Република България, трябва да бъдат комплектувани с обезопасителни бедренно-раменни колани за водача и пътника, ако автомобилите конструктивно са приспособени за това.

Чл. 161. Моторното превозно средство не трябва да има пердета на стъклата на предните врати и задното стъкло. На стъклата на задните врати се допуска поставяне на пердета при наличие на огледала от двете страни на автомобила.

Чл. 162. Моторното превозно средство не трябва да има отвътре или отвън каквито и да било украшения, които да намаляват видимостта и да отвличат вниманието, а също и други предмети с ръбове или изпъкнали части, които могат да представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението.

Раздел II
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЕЛОСИПЕДИТЕ И ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл. 163. Велосипедът трябва да има две изправни спирачки, които да действат поотделно на колелата, изправен звънец, фар отпред с бяла или жълта светлина, а отзад червен светлоотразител.

Чл. 164. Пътните превозни средства с животинска тяга трябва да имат отпред два жълти светлоотразителя, отзад - два червени светлоотразителя, а нощем - отзад вляво запален фенер. Светлоотразителите да са разположени симетрично спрямо надлъжната вертикална равнина на превозното средство.

Раздел III
ЗНАЦИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 165. (1) На моторните превозни средства се поставят следните знаци и табели:
1. Знак "У" - на учебен автомобил.
2. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 1976 г.) Знак "Внимание" - на автомобил, управляван от водач със стаж до 2 години с изключение на автомобилите на войсковите поделения.
3. Знак "Внимание - деца!" - на автомобил за обществен или ведомствен превоз, който превозва деца.
4. Знак "BG" - Република България, на моторно превозно средство, което напуска страната.
5. Знак "Годишен технически преглед"- на моторно превозно средство, на което е извършен първоначален или годишен технически преглед с изключение на моторните превозни средства на войсковите поделения.
6. Знак "Спрян от движение" - на моторно превозно средство, за което контролните органи са установили, че е технически неизправно и представлява опасност за движението.
7. Равностранен триъгълен знак - на товарен автомобил и автобус, който тегли ремарке (колесар).
8. Табела "Извънгабаритен товар" - на моторно превозно средство, което превозва товар над определените габарити.
9. Триъгълен предупредителен знак при принудителен престой - на моторно превозно средство, което престоява принудително на платното за движение.
10. Знак "Такси" - на таксиметрови автомобили.
11. (Нова - ДВ, бр. 26 от 1982 г.) Знак "Инвалид" - на леките автомобили, когато превозват лица с документ за инвалидност, издаден от Министерството на здравеопазването.
(2) На моторните превозни средства могат да се поставят следните знаци, емблеми и табели:
1. Знак "Лекар" - на автомобил, собственост на лекар.
2. Знак "Участник в конкурса за безопасно движение" - на автомобил, чийто водач участва в конкурс за безопасно движение.
3. Знак "Образцов водач" - на автомобил, чийто водач е отличен за образцов.
4. Емблема на Съюза на българските автомобилисти - на автомобил, чийто водач е член на Съюза на българските автомобилисти.
5. Табелка с номер на маршрут - на трамваите, тролейбусите и автобусите за обществен превоз. На тях се надписват на чалните и крайните спирки.
6. Табела "Военна колегия" - на колона от три или повече моторни превозни средства на въоръжените сили, поставена в началото и в края на колоната.
(3) Формата, видът, мястото на поставяне, цветът, осветяването и други изисквания към знаците, емблемите и табелките, посочени в предходните алинеи, се определят от Министерството на вътрешните работи съгласувано със заинтересуваните ведомства.
(4) На моторните превозни средства могат да се поставят и други емблеми, табелки и надписи с разрешение на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 166. (1) На покрива на моторно превозно средство със специален режим на движение се поставя специална лампа с пробляскваща светлина:
1. На автомобилите на полицията и на Военната автомобилна инспекция към Министерството на отбраната - синя.
2. На автомобилите за бърза медицинска помощ - червена.
(2) На покрива на пътностроителните машини, автомобилите за почистване и поддържане на пътища, за пътна помощ, за репатриране и други подобни, които поради естеството на работата си представляват препятствие за движението, трябва да има жълтооранжева пробляскваща светлина, с която се заостря вниманието.

Продължение --->